Herwaarderingsplan voor beschermd stadsgezicht Zurenborg

Op 2 juli 2013

De stad heeft een herwaarderingsplan opgemaakt voor het deel van de wijk Zurenborg dat als stadsgezicht beschermd is. Het plan richt zich op het behoud en het herstel van de architectuur in de wijk, het herstel van de voortuinstroken in de Cogels-Osylei en de herinrichting van het openbaar domein. Het herwaarderingsplan, goedgekeurd door het schepencollege en het Berchems districtscollege, wordt nu voor goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse minister, bevoegd voor monumentenzorg.

Sinds 10 januari 1980 is een deel van Zurenborg beschermd als stadsgezicht omwille van de artistieke en architectuurhistorische waarde. Het gaat om ongeveer 540 panden, gelegen in de Leemputstraat, Velodroomstraat, Cogels-Osylei, Transvaalstraat, Generaal Van Merlenstraat, Generaal Capiaumontstraat, Pretoriastraat, Waterloostraat, Tramplaats en een deel van de Guldenvlies- en Uitbreidingstraat.

De geplande heraanleg van verschillende straten in het beschermd stadsgezicht, maar ook de omgevingshinder, de verkeersonveiligheid en het verdwijnen van een aantal beeldbepalende elementen waren redenen om een herwaarderingsplan op te maken. Het doel is de beschermde historische karakteristieken van zowel de gebouwde omgeving als van het openbaar domein te behouden en/of te versterken.
Een eerste versie van het plan werd ruim een jaar geleden door de stad bij de hogere overheid ingediend. Op basis van de opmerkingen van en in nauw overleg met het agentschap Onroerend Erfgoed werd het plan herwerkt.

Subsidie voor werken opgesomd in herwaarderingsplan
Panden in een beschermd stads- en dorpsgezicht komen – in tegenstelling tot beschermde monumenten – normaal niet in aanmerking voor een onderhouds- of restauratiepremie. Als het herwaarderingsplan door de Vlaamse overheid wordt goedgekeurd, kunnen de eigenaars voor bepaalde werken wel een onderhoudspremie aanvragen. Dat is een positieve stimulans voor een goed beheer van het erfgoed. De werken die hiervoor in aanmerking komen, staan in het plan opgesomd.

Aandachtspunten vanuit Berchems districtscollege
Het Berchems districtscollege schoof volgende aandachtspunten naar voor: een communicatietraject naar de buurt na de goedkeuring van de Vlaamse minister, toeristische ontsluiting, vlakke voetpaden en de hoop op steun van de hogere overheden.

Verantwoordelijken: Rob Van de Velde, schepen voor erfgoed

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is