College stelt voor om gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Buurtpark Groenenborg definitief vast te stellen

Op 25 oktober 2014

In 2011 keurde het stadsbestuur van Antwerpen een algemeen kader goed voor de verdere ontwikkeling van het gebied Middelheim - Groenenborg. Sindsdien werd dat kader verfijnd in onder meer stedenbouwkundige richtlijnen voor de Groenenborgerlaan. Nu legt het college het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Buurtpark Groenenborg’ ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Met dit plan wordt de open ruimte tussen het Middelheimziekenhuis en de nieuwe gebouwen van de Universiteit Antwerpen en het Zorgbedrijf Antwerpen behouden als buurtpark.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan, kortweg RUP, is een plan waarmee de overheid de bestemming van een bepaald gebied vastlegt. Met een RUP wordt voor dat gebied duidelijk vastgelegd wat er kan en wat niet en het bevat de stedenbouwkundige voorschriften die ervoor gelden.

Het plangebied van het RUP 'Buurtpark Groenenborg’ wordt begrensd door het Middelheimziekenhuis, het Rucaplein, de Groenenborgerlaan en de campus Groenenborg. Het omvat het Groenenborgerbosje en het zuidelijke deel van het tunnellandschap, beide volgens het huidige gewestplan gelegen in een gebied met bestemming 'gemeenschapsvoorzieningen'. Een klein deel van het Groenenborgerbosje heeft volgens het gewestplan de bestemming 'woongebied'. Het gebouw V van de universiteitscampus valt volgens het gewestplan in een bestemmingszone 'parkgebied'.

In het RUP worden zowel het Groenenborgerbosje als het tunnellandschap herbestemd naar 'zone voor groen'. Daarmee wordt juridisch vastgelegd dat het huidige park ook park blijft. Na de goedkeuring van het RUP door de gemeenteraad kunnen inrichtingswerken het bestaande karakter van het groengebied versterken. De bestaande weginfrastructuur wordt behouden en kan hersteld worden in functie van het openbaar vervoer of de hulpdiensten.

Het gebouw V wordt in het ontwerp-RUP herbestemd naar 'zone voor maatschappelijke functies'. Zowel openbare dienstverlening (onderwijs, educatie), als - in nevenfunctie - kinderopvang, studentenhuisvesting, huisvesting van onderwijzend personeel en aan onderzoek gerelateerde spin-off bedrijvigheid zijn daardoor toegestaan. Het RUP bevat hiervoor voorschriften in verband met de bouwlocatie, de bouwhoogte, de toegelaten materialen, de inrichting en het gebruik van de onbebouwde ruimte, enzovoort.

Ondertussen is het RUP ook voorgelegd aan de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO). Het stadsbestuur volgt het advies van de GECORO om de toelichtingsnota van het RUP aan te vullen met een stappenplan waarin de acties die nodig zijn voor de uitvoering van het RUP opgenomen worden. Deze acties zijn:

opvolging van de realisatie en afstemming van het padennetwerk in en rond het plangebied van het RUP;

opnemen maatregelen m.b.t. inrichting, beheer en de rollen van alle betrokken actoren in een beheerplan.

Verder verloop RUP-procedure

Het college legt het-RUP Buurtpark Groenenborg in december ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Na de definitieve vaststelling door de gemeenteraad volgt nog de goedkeuring door de deputatie. Vanaf die goedkeuring is het RUP van kracht.

Verantwoordelijke schepen: Rob Van de Velde, schepen voor ruimtelijke ordening

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is